About Us

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของทุกคน และนักวางแผนการเงินได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินที่ถูกต้องจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้สังคมในวงกว้าง

การรวมตัวกันของ SPIDER Group Founders 4 คนที่มีคุณวุฒิทางการเงิน CFP, AFPTTM, FChFP, ChLP จึงเกิดขึ้น ด้วยความที่เป็นนักวางแผนการเงินและอาจารย์ประจำหลักสูตรวางแผนการเงิน และอยากเห็นนักวางแผนการเงินได้มีความรู้และเครื่องมือที่สามารถได้ใช้อย่าง รวดเร็ว สะดวกสบาย และถูกต้อง จึงได้สร้างนวัตกรรมทางการเงิน Application เพื่อใช้ในการวางแผนการเงิน SPIDER Plan ขึ้นมา อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรจัดหลักสูตรการวางแผนการเงินมากมายเพื่อให้ความรู้ให้กับนักวางแผนการเงินและบุคคลที่สนใจ

พวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจการวางแผนการเงินเพื่อให้ทุกครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พัชภัคกร สุรรัตน์

ที่ปรึกษาการเงิน FChFP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการวางแผนการเงิน FChFP

วิทยากรด้านการวางแผนการเงินและการวางแผนมรดกทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากรรับเชิญด้านการประกันชีวิตและการวางแผนมรดกทางไทยรัฐทีวี

นักเขียนรับเชิญสื่อสาธารณะด้านการวางแผนการเงินและประกันชีวิต

สุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย

คณะกรรมการหลักสูตร ICSB สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

ที่ปรึกษาการเงิน FChFP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการวางแผนการเงิน FChFP

ที่ปรึกษาการเงินหลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ChLP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

ที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

วิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนการเงินทั่วประเทศ

ชวลิต ลีลาภรณ์

ที่ปรึกษาการเงิน FChFP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

อาจารย์ประจำหลักสูตรการวางแผนการเงิน FChFP

นักวางแผนการเงิน CFP สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

คณะกรรมการฝ่ายข้อสอบ สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

วิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนการเงินทั่วประเทศ

วิทยากรหลักสูตร IC, IP ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

ภราดร พฤกษ์อำนวยชัย

ที่ปรึกษาการเงิน FChFP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

ที่ปรึกษาการเงินหลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ChLP สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเซียแปซิฟิก (APFinSA)

อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระ 2562-2564

วิทยากรบรรยายเรื่อง Online Marketing ด้านการประกันชีวิต